PHÂN HỖN HỢP NPK PLUSGAP

PLUSGAP

New product

TÁC DỤNG

Đẻ nhánh khỏe, tập trung

Hạt chắc mẩyNăng suất cao

Đòng to, trổ thoát

Weight25kg

Related Products