PHÂN TRUNG LƯỢNG FOSFATO

FOSFATO

New product

TÁC DỤNG

Tạo nền dinh dưỡng tốt, hình thành bộ rễ khỏe

Điều hòa pH đất, tăng hiệu quả phân khoáng

Cải tạo đất phèn, đất mặn, khử sắt Fe(3+), nhôm Al(3+) di động

Phân hóa mầm hoa sớm, ra hoa tập trung

Weight25kg