TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Thăm vùng Thanh long Bình Thuận

Bình Thuận là địa bàn có diện tích sản xuất thanh long lớn nhất so với cả nước đạt trên 26.500 ha, sản lượng thu...