Công văn số 2242/BVTV-QLPB ngày 28/9/2017 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP về quản lý phân bón.