Dùng để bón lót và bón sau thu hoạch

Phân bón nền  

There is 1 product.
TÁC DỤNG Tạo nền dinh dưỡng tốt, hình thành bộ rễ khỏe Điều hòa pH đất, tăng hiệu quả phân khoáng Cải tạo đất phèn, đất mặn, khử sắt Fe(3+), nhôm Al(3+) di động Phân hóa mầm hoa sớm, ra hoa tập trung
Showing 1 - 1 of 1 item